Devalayas of Kashi

Devalaya Location
Vishveshvar Linga Vishwanath Ji
Mangaleshwar Shankatha Ghat
Aatmavishveshwar Shankatha Ghat
Kukuteshwar Durga Kund
Triparneshwar Durga Kung
Kaleshwar Dandpani Gali
Kaalmadhav Kath Ki Haveli
Prayageshwar Dashashwamedh Ghat
Angarkeshwar Ganesh Ghat
Aangneshwar Ganesh Ghat
Upshanteshwar Ganesh Ghat
Prameshwar Shanktha Ghat
Harishchandeshwar Shankatha Ji
Vashistheshwar Shankatha Ji
Kedareshwar Kedar Ghat
Neelkantheswar Neelkantha
Onkareshwar Chittanpura
Kasheshwar Trilochan
Shri Mahamritunjay Ji Maidagin
Shukreshwar Kalika Gali

Copyright © Shrikashivishwanath trust. All rights reserved.
| Design & Developed By: 3ICONSULTING PVT. LTD